Navigace

Obsah

Územní plán

obce Horní Ves

V současné době probíhá změna územního plánu.

Zde si můžete prostudovat a prohlédnout aktuální textové a grafické materiály územního plánu. 

 

       Textová část (změny) ÚP:

        1) Návrh - zde ke stažení

        2) Odůvodnění - zde ke stažení

        3) Odůvodnění příloha č.1 - zde ke stažení

 

       Grafická část (změny) ÚP: 

        1) Základní členění území - zde ke stažení

        2) Hlavní výkres - zde ke stažení

        3) Veřejně pospěšné stavby - zde ke stažení

        4) Koordinační výkres - zde ke stažení

        5) Zábor půdního fondu - zde ke stažení

           6) Výkres širších vztahů - zde ke stažení

 

 

Zadání

Změna č.1 územního plánu Horní Ves

ZO projednalo návrh na změnu č.1 Územního plánu Horní Ves, návrh změny se týká tohoto rozsahu:

1)      Aktualizace map

2)      Zhodnocení a změna plochy určené k bydlení

3)      Opuštění koncepce centrálního čištění odpadních vod 

         a nahrazení sektorovým čištěním

4)      Zhodnocení a změna komunikací

5)      Změna a stanovení technických ploch

Požadavek na změnu územního plánu vychází z aktuálních potřeb obce.

 

Usnesení č. 04/30/2017

ZO rozhodlo o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Horní Ves.

ZO schvaluje p. Petra Kapouna jako určeného člena zastupitelstva §47 Stavebního zákona pověřeného jednáním o spolupráci s pořizovatelem Změny č. 1 Územního plánu Horní Ves.Současně stanovuje podle §46 Stavebního zákona cenu za změnu v územním plánu podanou navrhovatelem na 2500 Kč.

Usnesení bylo 7 přijato   0 hlasy, proti 0, zdržel

 

Oznámení MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby, oddělení územního plánování:

zde ke stažení

 

Územní plán obce si můžete prohlédnou na webu obce v mapovém portálu.

Cesta k územnímu plánu obce je: http://gp1.cleerio.cz/horni-ves/